maandag 9 mei 2011

De Nieuwe Bedrijfsarts - release 9 mei 2011

Manifest voor de nieuwe bedrijfsarts ©

Reflecties

 • Old school: de bedrijfsarts oude stijl is ‘stuck in the middle’ en is (verworden tot) een routine professional: zit teveel in de spreekkamer, is te eenzijdig gericht op schadelast cq verzekeringsgeneeskundige beoordeling (probleem analyse), en is te individu gericht.

 • De strategische analyse van de NVAB (beroepsvereniging van bedrijfsartsen) vertoont structurele tekortkomingen; haar oplossingsstrategie (positionering van bedrijfsarts in de zorg, en financiering vanuit de zorgverzekering) is daarom niet werkzaam, noch haalbaar en dus niet wenselijk.

 • Standpunten als ‘sociaal medische begeleiding is ook behandeling en dus zorg’, ‘iedereen heeft recht op een bedrijfsarts’, en ‘participatie is een behandeldoel’ hebben weinig praktisch betekenis en dus geen toegevoegde waarde. Dat is aan het verkeerde eind van het touw trekken.

Vernieuwing is noodzaak

 • Paradigma: een paradigma shift in het denken is noodzakelijk. Zowel in de sociale zekerheid, zorg als HRM. Zo zal bijvoorbeeld het zorgdenken van zz(zorg en ziekte) naar gg ( gezond en gedrag) moeten evalueren

 • Denkraam: de nieuwe bedrijfsarts is van mening dat handelen vanuit een medisch model, dan wel een belasting- en belastbaarheidsmodel, te beperkt is om als adviseur voor arbeid, gezondheid en verzuim te kunnen functioneren. Nieuwe modellen zullen moeten worden ontwikkeld

 • De nieuwe bedrijfsarts is zich bewust van het feit dat verzuim een vorm van gedrag is.

 • Richtlijnen en protocollen: De nieuwe bedrijfsarts beschouwt de NVAB-richtlijnen en STECR-richtlijnen als referentie-richtlijnen, maar niet exclusief.

 • Ook het zgn evidenced based medisch denken is aan herijking toe. Haar praktische toepassing ervan is relatief beperkt. Nieuwe, praktisch toepasbare instrumenten zullen moeten worden ontwikkeld.

De kern:

 • De nieuwe bedrijfsarts maakt werk van arbeid en gezondheid en is adviseur op het snijvlak van sociale zekerheid, zorg en human resource management

 • De ‘gouden driehoek’ in het denk - en handelingskader van de nieuwe bedrijfsarts wordt gevormd door driehoek: mens, werk en organisatie

 • Het unique selling point van de nieuwe bedrijfsarts is de adviesvaardigheid, inventiviteit en oplossend vermogen ( in plaats van ‘dokters zijn’)

 • De nieuwe bedrijfsarts adviseert op zowel individueel, tactisch en/of strategisch niveau

 • De nieuwe bedrijfsarts is bereid en in staat te functioneren in een duale klantrelatie met werknemer en werkgever

Positionering:

 • De zakelijke dienstverlening (en niet de zorgsector/eerstelijn) is de natuurlijke habitat van de nieuwe bedrijfsarts

 • Herijking van zowel het huidige business model als de verhouding bedrijfsarts- management arbodienst is noodzakelijk

 • Een goede advies positie binnen het bedrijf/de organisatie is voor de nieuwe bedrijfsarts van doorslaggevend belang voor zijn effectiviteit en dus meerwaarde voor de klant

 • Zonder grondige en diepgaande kennis en inzicht in het bedrijf (de klant) is het niet mogelijk adequaat te kunnen adviseren en dus te functioneren

 • De nieuwe bedrijfsarts profileert zich als een innovatieve professional in plaats van een routine professional. Praktische toepasbaarheid van de adviezen is de kern voor de nieuwe bedrijfsarts

 • ‘De’ klant bestaat niet. Maatwerk is noodzakelijk door differentiatie naar branche en functie. Want: advisering in de bouw is wezenlijk anders dan in zorg, het onderwijs, transportsector, of detailhandel. Hetzelfde geldt voor advisering bij een bakker, vrachtwagenchauffeur, schoonmaker, verpleegkundige,consultant, of onderwijzer.

Ambitie:

 • De nieuwe bedrijfsarts is toekomstgericht en ambieert een substantiĆ«le bijdrage te leveren aan grote veranderingen die zich nu al afspelen in de werkvelden sociale zekerheid, zorg en human resource management

 • Het is de ambitie het concept van de nieuwe bedrijfsarts stapsgewijs en projectmatig, in samenspraak met de bedrijven/klanten, verder te ontwikkelen, Dit in de wetenschap dat het veel inventiviteit, doorzettingsvermogen, en vooral een lange adem (> 10 jaar) vergt

 • Binnen een jaar zal een Center of Excellence (denktank, broedplaats, instrumentmakerij, en database van good en bad practices) als ‘driver’ zal worden ontwikkeld

 • Het doel is het concept nieuwe bedrijfsarts binnen vijf jaar verder door te ontwikkelen als ‘keurmerk’

 • Concrete doelstelling: binnen vijf jaar zal een substantieel aandeel van de bedrijfsartsen ( 10% van de gehele populatie) volgens dit concept/keurmerk werken

 • Focus: Juist de motoren van BV Nederland het MKB en de ZZP sector zullen extra worden ondersteund

 • Het is de ambitie van de nieuw bedrijfsarts nieuwe praktijkgerichte instrumenten en modellen voor de organisaties te ontwikkelen, waarbij eigen regie en zelfmanagement het vertrekpunt is. Speciale aandacht is ervoor de ontwikkeling van e- arbo/bgz/health

 • Out the box en cross over denken en handelen is kenmerkend voor de nieuwe bedrijfsarts.

De Nieuwe bedrijfsarts - © all rights reserved - link: http://denieuwebedrijfsarts.blogspot.com