dinsdag 6 augustus 2013

Basispakket kleiner, eigen bijdrage omhoog ? Wat vinden economen ervan ?

Me Judice is een discussieplatform voor economen. Regelmatig start deze interessante site panel discussies over belangwekkende maatschappelijke vraagstukken.

Zo is recent uitgebreid gediscussieerd over de zorg. Wat te doen in deze financieel benarde tijden ?
Op zoek naar voors en tegens van de verschillende opties ? Neem eens de tijd om langs te wippen op deze site. Zeer de moeite waard.

Me Judice Economenpanel: Zorgen om de zorg van morgen

21 jan 2013

De Nederlandse politiek staat voor de opdracht om de kwaliteit van de zorg te handhaven en tegelijk betaalbaar en toegankelijk te houden in een omgeving waarin de zorgkosten stijgen. In Nederland wordt 83% van de zorg collectief gefinancierd, vooral vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Om de dilemma’s van de houdbaarheid van het zorgstelsel zichtbaar te maken zijn de volgende stellingen aan het Me Judice Economenpanel voorgelegd:
Noot: zie ook het begeleidende artikel: “Me Judice Economenpanel: zorgen om de zorg van morgen”.

Stelling 1

Voor de financiële houdbaarheid van het zorgstelsel is de combinatie van een kleiner basispakket en hogere eigen bijdragen van patiënten onontkoombaar.

Stelling 2

Samenwerking tussen zorgaanbieders moet bij handhaving van de mededingingswet door de NMA worden ontzien.

Stelling 3

Het is in het belang van een houdbaar zorgstelsel als alle medisch specialisten in loondienst komen van het ziekenhuis.

CVZ topman: Basispakket kleiner - De discussie gaat nieuwe fase in


Interessant nieuws van Medisch Contact:
CVZ-topman: basispakket wordt kleiner

Het basispakket zal komende jaren worden ingekrompen. Daarvoor waarschuwt bestuursvoorzitter Arnold Moerkamp van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ)vandaag in de Telegraaf.  Het CVZ adviseert de minister van Volksgezondheid over de samenstelling van het basispakket, waarin de medische behandelingen die standaard worden vergoed door de zorgverzekeraars zijn opgenomen.

Volgens Moerkamp zullen de komende jaren meer gericht zijn op de inkrimping van het pakket dan op de uitbreiding ervan. ‘De vraag is nu wat er uit het basispakket gaat, niet meer wat erin komt.’ Dat is structureel anders dan in het verleden, stelt de topman van het CVZ. ‘We komen uit een periode waarin verzoeken tot toelating van een bepaald middel in het pakket meestal leidden tot positieve adviezen. Dat is niet meer zo. Mede door de economische crisis zijn dingen in een ander perspectief komen te staan.’

Moerkamp betreurt de commotie die vorig jaar ontstond als gevolg van het mogelijk schrappen van de medicijnen voor de ziekte van Pompe en Fabry. In een uitgelekt conceptrapport opperde het CVZ de mogelijkheid de vergoeding van die dure medicijnen te staken. ‘We hebben de impact van onze bevindingen en suggesties vorig jaar enorm onderschat’, aldus Moerkamp. Hij stelt dat het adviescollege in de toekomst meer oog zal hebben voor de impact van een maatregel op de betrokken patiënten. ‘Alleen een wetenschappelijke benadering is niet genoeg om een beslissing op te baseren.’

bron: Medisch Contact 6-8-13
auteur: Mathijs Smit "

 

Wat er wel en of niet in het basispakket verzekerde zorg zit geeft vaak aanleiding tot heftige  maatschappelijke discussies.

Een goed voorbeeld is de ophef rond de vergoeding van (bepaalde) behandelingen van de ziekte van Pompe en Fabris. Maar ook of bijvoorbeeld behandeling van beroepsziekten cq werkgebonden aandoeningen onder het basispakket verzekerde zorg vallen. Erg actueel is de discussie over de behandelingen in de ggz. Men leze daarover bijvoorbeeld het laatste advies van het CVZ -advies geneeskundige geestelijke behandeling deel 2

Maar: hoe zit het eigenlijk in elkaar ? Wie heeft welke taak ?

Base line: Het College voor Zorgverzekering ,CVZ is pakket beheerder, en doet voorstellen aan de minister van VWS, die op haar beurt verantwoording aflegt aan de Tweede Kamer, die op haar beurt  weer kan bepalen wat er wel/niet in komt op basis van de op dat moment heersende krachtverhouding in het parlement.

 
Onderstaand de belangrijkste teksten daarover van het CVZ

'Het CVZ adviseert de overheid over de inhoud en omvang van het wettelijk verzekerde zorgpakket. In dat kader verduidelijkt het CVZ welke zorg wel of niet mag worden gerekend tot de verzekerde aanspraken Zvw en AWBZ. '

'In het beoordelingstraject gaat het CVZ daarvoor via consultaties de dialoog aan met de betrokken partijen in de zorg. Die partijen kunnen via de consultatieagenda's volgen wanneer het CVZ welke onderwerpen behandelt en afrondt'

'Als pakketbeheerder heeft het CVZ tot doel om de burger een duurzame toegang tot de wettelijke zorgverzekeringen en een passende inhoud van het wettelijk verzekerde basispakket te garanderen '

'De medisch noodzakelijke zorg uit de Zvw heeft de overheid vastgelegd in het zorgpakket. Welke zorg dit precies is werken de verzekeraars uit in de zorgpolis. De soort polis bepaalt of de verzekerde zelf een zorgverlener mag kiezen. Voor het gebruik van zorg geldt een wettelijk verplicht eigen risico. In sommige gevallen moet de verzekerde een eigen bijdrage betalen'.


Geïnteresseerd in meer achtergronden ?
Lees de discussie op het economen forum Me Judice waarin economen met elkaar in de slag gaan op basis van stellingen over zorgen voor de zorg van morgen. Bekijk het economen panel en de uitslagen van de stellingen discussie - de moeite waard om eens nader te bestuderen

vrijdag 2 augustus 2013

Is veel flex eigenlijk te flex ? en dus toch maar liever een 'vaste' flexpool ? over geworstel in de polder

Een interessant signaal vanuit de werkvloer van Bv Nederland.

Als de flexibele schil te groot en te wisselvallig is/wordt levert dat natuurlijk weer problemen op. Dus op zoek naar een nieuw optimum.

Dat kun je opmaken uit het onderstaande bericht van consultantbureau Kirkman, zoals gepubliceerd op www.consultancy.nl ( een heel aardige website).


Vaste flexpool gunstig voor bedrijven
 
 
30 juli 2013 Consultancy.nl
       
Bedrijven hebben baat bij het werken met een pool van vaste flexwerkers. De juiste balans tussen vaste en flex medewerkers levert organisaties flexibiliteit in hun arbeidspool en zekerheid over de geleverde kwaliteit. Belangrijke randvoorwaarde is dat flexwerkers gelijk worden behandeld ten opzichte van vaste werknemers. Dit blijkt uit een onderzoek van Kirkman Company en Kim Kronenburg, afstudeerder aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR).
De twee bedrijven onderzochten hoe arbeidspools zijn opgezet binnen 9 grote organisaties, waaronder Essent, Heineken, DAS, BAM, Merck en Sigra.

Volgens Renee Duijf, HR-expert bij Kirkman Company, bevestigen de resultaten een trend die al geruime tijd zichtbaar is in de markt. “Veel bedrijven waar wij mee werken zijn hun arbeidspool anders aan het organiseren dan voorheen”.

Flexibele schil

Een van de belangrijkste veranderingen binnen de arbeidspool is het opbouwen en onderhouden van een vaste flexibele arbeidscommunity. Hierdoor wordt niet alleen flexibiliteit gecreëerd voor werkgevers, maar ook zekerheid. Zo hebben werkgevers naast directe toegang tot (tijdelijke) arbeidskrachten ook een ‘zekerheid’ van gekwalificeerde mensen die graag bij hun organisatie willen werken en de gewenste kwaliteit kunnen leveren. “Flexibiliteit en zekerheid zijn twee belangrijke speerpunten voor werkgevers” aldus Duijf.

Gelijkwaardige behandeling

Als gevolg van de toename aan flexwerkers de afgelopen jaren is er een groeiende behoefte om de arbeidsverhoudingen zo goed mogelijk te regelen. Het onderzoek toont aan dat een gelijkwaardige behandeling het meeste oplevert. “Wanneer organisaties de flexwerkers hetzelfde behandelen als de vaste mensen in dienst, ontstaat tussen beide partijen meer binding en wordt aan een sterke werkgevers-werknemers-relatie gebouwd. Hierdoor komt een flexwerker, na een periode bij een andere organisatie te hebben gewerkt, ook weer eerder terug op de oude werkplek. De kennis die dan is opgedaan bij het andere bedrijf wordt toegankelijk voor de oorspronkelijke werkgever”.