maandag 30 maart 2015

Sommigen beroepen sterven uit, anderen zijn in aantocht


Oude beroepen en dingen die voorbij gaan

 

Het Uwv presenteerde nieuwe arbeidsmarktcijfers. Die zien er turbulent uit.

Oude banen verdwijnen . Nieuwe zijn in aantocht.
 

 
Voor bepaalde beroepen zijn de vooruitzichten ronduit slecht te noemen.

 

Bijna de helft van de banen als kantoorhulp, inpakker, colporteurs

En: receptionisten, en administratief medewerker staan op het punt de halveren

 

Deze groep betreft: 1.2 miljoen mensen = 17% van de werkende bevolking

Oorzaak: informatisering en digitalisering

Het gaat nu hard dus.

 

In de plus zitten: hbo/academisch niveau: financiele specialisten, accountants, economen

Verwachte groei: 30%

 

Dus u kunt zich nu nog laten omscholen

Bron: Trouw - zaterdag  7 mrt 15

 

Bekijk ook:

Start site:


Rapport over Administratief Medewerkers


Ziekteverzuim op laagste punt sinds 1996 - de meest actuele cijfers van het CBS

De laatste actuele cijfers van het CBS

Webmagazine, maandag 31 maart 2014 9:30

Ziekteverzuim op laagste punt sinds 1996

Het ziekteverzuim van werknemers in Nederland is in 2013 gedaald tot 3,9 procent. Dat betekent dat per duizend werknemers er 39 ziek zijn. Dit is het laagste verzuimpercentage sinds de start in 1996 van de huidige waarneming.

Ziekteverzuim onder de 4 procent

Na een periode van stabilisatie tussen 2004 en 2011 is het ziekteverzuimpercentage de laatste twee jaar verder gedaald. In 2013 zijn nog maar 39 van de duizend werknemers ziek. Het lage ziekteverzuim kan verband houden met de ongunstige economische situatie.
Het ziekteverzuimpercentage was de afgelopen achttien jaar niet eerder zo laag. Vanaf 2002 daalde het ziekteverzuim na de invoering van de Wet Verbetering Poortwachter. Door deze wet werden werkgevers volledig verantwoordelijk voor de ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie van zieke werknemers.

Ziekteverzuimpercentage werknemers in Nederland

Ziekteverzuimpercentage werknemers in Nederland

Laag verzuim in kleine bedrijven

Naarmate bedrijven meer werknemers hebben, is het ziekteverzuim hoger. Bij bedrijven met minder dan tien werknemers bedroeg het verzuim 1,6 procent in 2013.  Bij bedrijven met tussen de tien en honderd werknemers was het verzuim met 3,4 procent meer dan twee maal zo hoog. Bij de grote bedrijven was het met 4,7 procent zelfs drie keer zo hoog.
Ook aan het begin van deze eeuw hield het verzuim verband met de bedrijfsomvang. Ten opzichte van 2001 is het verzuim ongeacht het aantal werknemers afgenomen. De grote bedrijven zagen het verzuim in de periode 2001-2013 met 2,4 procentpunt het meest dalen, bij de overige bedrijven daalde het verzuim met 1,3 procentpunt.

Ziekteverzuim werknemers naar bedrijfsgrootte

Ziekteverzuim werknemers naar bedrijfsgrootte

Horeca heeft laagste ziekteverzuim

Het ziekteverzuim verschilt per bedrijfstak. In 2013 was het bij de horeca met 2,2 procent het laagst. Dit heeft er onder meer mee te maken dat de horeca veel kleine bedrijven kent en gemiddeld de jongste werknemers heeft. Het verzuim van werknemers neemt namelijk toe met de leeftijd. Ook in de landbouw en de financiële dienstverlening zijn veel kleine bedrijven actief en was het ziekteverzuimpercentage relatief laag.
Bedrijfstakken als het onderwijs, openbaar bestuur, de zorg en  water- en afvalbedrijven hadden een relatief hoog verzuim. Zij kenmerken zich door veel grote instellingen.

Ziekteverzuim werknemers naar bedrijfstak, 2013

Ziekteverzuim werknemers naar bedrijfstak, 2013
Dick ter Steege
Bron: StatLine, Ziekteverzuimpercentage naar bedrijfstak

Overgrote deel van het ziekteverzuim is niet werkgerelateerd

CBS: Overgrote deel van het ziekteverzuim is niet werkgerelateerd

bron: CBS - eind 2014
 
 
In 2013 heeft bijna de helft van de werknemers in Nederland in het afgelopen jaar ten minste één keer verzuimd wegens ziekte. Bij bijna een kwart van de werknemers die verzuimden had dit deels of hoofdzakelijk met het werk te maken. Dit heeft het CBS vandaag bekendgemaakt. Werkgerelateerd ziekteverzuim komt het vaakst voor in de horeca, het onderwijs en de bouw. In bedrijfstakken als de bouw en vervoer en opslag is het verzuim het vaakst langdurig. Verder speelt leeftijd een grote rol. Hoe hoger de leeftijd van werknemers, hoe vaker het verzuim langdurig is.

Deels of hoofdzakelijk door het werk bij 23 procent

Van alle werknemers heeft 48 procent zich gedurende het afgelopen jaar ten minste één keer ziek gemeld. Van deze groep geeft 23 procent aan dat het laatste verzuimgeval deels of hoofdzakelijk kwam door het werk. Voor 71 procent van de werknemers geldt dat het recentste ziekteverzuim niet werkgerelateerd is geweest; 6 procent kon niet aangeven of het verzuim wel of niet kwam door het werk.

Werkgerelateerd verzuim relatief het vaakst in horeca, onderwijs en bouw

Hoewel binnen de bedrijfstak horeca relatief weinig wordt verzuimd, is het percentage werkgerelateerd verzuim in deze sector het hoogst. Dit komt mede doordat zich in de horeca twee keer zo vaak als gemiddeld arbeidsongevallen voordoen. Ook binnen het onderwijs en de bouw is het ziekteverzuim relatief vaak werkgerelateerd.
Ziekteverzuim hangt in sterke mate samen met geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en bedrijfsgrootte. Maar ook als hiermee rekening wordt gehouden blijkt dat het percentage werkgerelateerd verzuim in de genoemde branches het hoogst is.

Aandeel van het laatst gemelde ziekteverzuim dat werkgerelateerd is, 2013

Aandeel van het laatst gemelde ziekteverzuim dat werkgerelateerd is, 2013

Bij oudere werknemers verzuim vaker langdurig

Bij werkgerelateerd ziekteverzuim is het verzuim vaker langdurig dan wanneer ziekteverzuim niet verband houdt met het werk. Binnen de bedrijfstakken vervoer en opslag  en bouw komt langdurig ziekteverzuim relatief vaak voor. Bedrijfsgrootte, opleiding en geslacht spelen hier geen rol in. Leeftijd daarentegen wel. Hoe hoger de leeftijd van werknemers hoe vaker het verzuim langdurig is.
De resultaten in deze bijdrage zijn ontleend aan de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) die wordt uitgevoerd door TNO en CBS.

Ziekteverzuim naar bedrijfstak (excl. Landbouw), 2013

Ziekteverzuim naar bedrijfstak (excl. Landbouw), 2013
Bronnen: