dinsdag 13 januari 2015

DE BASISBIBIBLIOTHEEK - MET STIP 1


In de basis bibliotheek van de ondernemende bedrijfsarts

Dat Kan Anders (DKA) start met het samenstellen van een basisbibliotheek voor de ondernemende bedrijfsarts. Een top 25 lijst van rapporten en boeken die je gelezen móet hebben. Een overzicht, maar tegelijkertijd ook inhoud voor de gereedschapkist van ondernemende bedrijfsarts. De kennis- en informatie dragers die er toe doen en het verschil kunnen maken Volgens het motto: inzicht, grip, resultaat. Met meer inzicht, hopelijk meer grip en dus betere resultaten.

Binnen gekomen - met stip - op nummer één:


Dit rapport - in opdracht van SZW in kader van SER discussie over toekomst bedrijfsgezondheidszorg -  geeft het meest actuele beeld over de markt en dienstverlening van arbodiensten. Aanrader dus. Met stip binnen gekomen.

Opvallende ontwikkelingen:

Het rapport signaleert een vijftal belangrijke ontwikkelingen aan de aanbodkant over de afgelopen tien jaar, te weten:

 

1.      Meer mogelijkheden voor maatwerkregelingen

2.      toename verzelfstandiging van kerndeskundigen

3.      de opkomst van de case manager

4.      toenemende rol van verzuimverzekeraars

5.      toenemende concurrentie en prijsdruk

U wilt zich als dienstverlener verbeteren ?
Erg aardig onderdeel van dit rapport is de lijst met verbeterpunten voor dienstverleners, zoals genoemd door afnemers. Kortom:  feed back waar je wat aan hebt !  Dus: U wilt zichzelf verbeteren ? Check de lijst of lees door pagina 44 of anders bijlage 7-  pagina 83 tm 91. Concrete verbetermogelijkheden voor de bedrijfsarts zijn:

·         Verbeteren bereikbaarheid

·         Betere communicatie

·         Betere terugkoppeling/verslaglegging

·         Meer vanuit werkgever kijken

·         Meer en persoonlijker contact

·         Kennis van zaken

·         Meer kijken naar omvang bedrijf bij bepalen noodzaak maatregelen

·         Aansprekende rapportages

·         Praktische insteek

·         Snelheid

Nasleep van SER advies - stand van zaken - najaar 2014


1. De brede context: nasleep van SER advies 'Betere zorg voor werkenden'

Op 19 september kwam het langverwachte SER advies over de toekomst van de bedrijfsgezondheidszorg uit. Het kreeg de titel: Betere zorg voor werkenden, mee. Het werd een zwaar verdeeld advies. Een korte en heldere samenvatting is geschreven door Dorothé van den Akker (Oval) en recent verschenen in Arbo Rendement onder de titel: Vergezichten over arbozorg.

 Het gehele SER advies Betere zorg voor werkenden is zeer lezenswaardig. Het geeft een goed inzicht in verschillende visies en posities in de sterk verdeelde polder.                                                 
Velen hebben in de tussentijd hun - vaak voorspelbare-  commentaar gegeven en het is nu wachten op de visie van  de Minister Asscher van Sociale Zaken die wellicht nog in december te verwachten is.  

                            
Een tweetal commentaren zijn met name het vermelden waard:

 

1.      Onder de pakkende titel: Ook zonder SER komt het wel goed met de arbeidsgerelateerde zorg schreven Reijer Pille, directie voorzitter van Falke Verbaan Groep en Bas Thomassen, algemeen directeur van Ergatis een interessant en prikkelend commentaar. Kern van hun betoog: investeer in maatwerk. Aanrader.        

 

2.      Op 25 november kwam de Oval, Branche organisatie van arbodiensten, met een vier punten actieprogramma voor arbodienstverlening naar buiten. Onderstaand zijn de hoofdpunten kort samengevat.

 Toegankelijkheid verbeteren door:

o   weer opnieuw invoeren van vrij arbeidsomstandigheden spreekuur

o   verplicht basis/minimum contract invoeren

o    'recht' op persoonlijke inzetbaarheidsscan vast leggen en

o   'vangnet' voor zpp- ers en flexers bij/via huisarts regelen

Onafhankelijkheid bedrijfsarts verbeteren door:

o   mogelijkheid tot second opinion inbouwen

o   integriteitsverklaring door directie arbodienst introduceren

o   vermelding van bedrijfsarts in zorgkaart

o   instellen Raad voor Bedrijfsartsen

Kwaliteit verhogen door:

o   meer waarborgen privacy regelen

o   gelijke kwaliteitseisen vaststellen voor alle partijen - level playing field

o   modernisering van wettelijke certificaat

            Relatie arbozorg en reguliere zorg verbeteren door:

o   register aanleggen

o   aanhaken met schakelpunt ISP

o   klinische arbeidsgeneeskunde in tweede lijn positioneren

o   meer aandacht voor thema arbeid in medische opleidingen