dinsdag 26 mei 2015

SZW internet consultatie wijzigingen Arbowet - De visie van Dat Kan Anders - deel twee - overdenkingen over de positie van de bedrijfsarts


Datum             : Zaterdag 23 mei 2015

Betreft             : Reactie op verzoek tot internet consultatie

onderwerp      : Versterking Arbodienstverlening zoals voorgesteld middels

                          wijzigingen in de Arbowet

                                                

Ter aanvulling: aantal korte overdenkingen/opmerkingen over de discussie over positie van de bedrijfsarts 
Onderstaand ter aanvulling van eerder verzonden commentaar een aantal overdenkingen bij de positie bedrijfsarts: Uitgaan van feiten in plaats van meningen en percepties.

Al langer worden er 'zorgen' geuit over de positie en onafhankelijkheid van de bedrijfsarts. In het recente SER advies Beter Zorg voor Werkenden worden deze wederom breed uitgemeten. Ook in de kabinets brief van  28 januari 2015 wordt dit aspect aangestipt.  Dat Kan Anders bedrijfsartsen heeft de behoefte deze zorgen te nuanceren.

 

Wat opvalt is dat eerder meningen en percepties dan de harde feiten de overhand voeren in deze discussie. In de opinie van Dat Kan Anders wordt door bepaalde partijen de positie van de bedrijfsarts bewust 'geproblematiseerd', dit vanuit geheel andere motieven en overwegingen dan op feitelijk onderbouwde probleem situaties.

 

De bedrijfsarts wordt zodoende 'willens en wetens ' doelbewust onderdeel gemaakt van het 'grote sociale conflict' tussen werkgever en werknemer.

 

Expliciet moet hierbij de rol van de vakbond FNV  worden benoemd, die een 'ware kruistocht' tegen de positie van de bedrijfsarts voert, zoals recentelijk helder werd verwoord in de brief van de FNV( dd 3 maart j.l.) aan de vaste Kamer commissie van SZW .

 

 

Maar keer op keer blijkt uit onderzoek dat het rapportcijfers voor de bedrijfsarts en de arbodienstverleners-  zowel door werknemers als werkgevers - een ruime voldoende is. Ook op onafhankelijkheid, integriteit en professionaliteit.

 

Verwezen wordt naar het Astri onderzoek naar de positie van de bedrijfsarts (2011) en vervolgonderzoeken naar de tevredenheid van arbodienstverlening door het Gfk in opdracht van de branche vereniging van arbodiensten Oval.

 

Na dertig jaar praktijkervaring zeg ik: bedrijfsarts is een mooi, maar ook 'lastig en listig' vak. If you can't stand the heat don't enter the kitchen - dus niet voor watjes

 

Laat onverlet en ook afrondend: laat de cijfers en feiten spreken in plaats van meningen en percepties.

 

Van de bedrijfsartsen kan én mag verwacht worden dat zij zich in een wir-war aan meningen en belangen kunnen handhaven en hun werk op professionele wijze uitoefenen.

 

                                                  

 

Relevante verwijzingen
               


 1. Astri onderzoek naar positie van de bedrijfsarts - 2011

zie link: http://www.astri.nl/projecten/thema-1/onderzoek-naar-de-positie-van-de-bedrijfsarts/

2.  Tevredenheidsonderzoek arbodienstverlening Gfk

http://www.oval.nl/nieuwscentrum/nieuws/2284-nieuw-clienttevredenheidsonderzoek-arbodiensten

3. blog de poetin aanpak
 

http://medischcontact.artsennet.nl/Opinie/Blogs/Dolf-Algra/Bericht-Dolf-Algra/146585/Poetinaanpak-Dolf-Algra.htm.

4. blog de geheime liefde tussen de nvab en de fnv

http://medischcontact.artsennet.nl/Opinie/Blogs/Dolf-Algra/Bericht-Dolf-Algra/145201/De-geheime-liefde-van-de-NVAB-voor-de-FNV-Dolf-Algra.htm

5. de brief van de FNV -  dd 2 maart 2015 - naar vaste kamer commissie SZW is , alhoewel openbaar-  voor zover nu bekend - niet via internet bereikbaar.   
 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten