zondag 3 april 2016

DE NVAB EN DE VERKEERDE AFSLAG NAAR DE TOEKOMST - deel 1 - opting out ?

 
 Vrijdag 1 april 2016 - en minder dan één week te gaan !
 
Dit is deel 1 van een driedelige NVAB saga. Een vertelling over de toekomst van de bedrijfsarts over een periode van drie dagen.

Morgen: deel 2.  Waarin de nieuwe NVAB strategie nota puntsgewijs zal worden doorgenomen

Overmorgen wordt afgesloten met deel 3: Een samenvatting op hoofdlijnen, én meer over komende KNMG nota: Zorg die werkt. Naar verluid zal de KNMG voorstellen het vakgebied van de bedrijfsarts op te splitsen. Dat heeft nogal wat implicaties én voeten in de aarde. 
 
 
                                                 
 
 
Is de nieuwe NVAB strategie nota een game changer ?
Wordt 6 april 2016 - de NVAB voorjaarsvergadering - een sleuteldag, een game changer voor de bedrijfsarts ? Dat zou zo maar eens kunnen.
 
Het heeft er namelijk alle schijn van dat  - zoals gebruikelijk - een kleine groep van (slechts) veertig tot zestig aanwezige NVAB leden met acclamatie zullen instemmen met de nieuwe strategie nota van het NVAB bestuur.
Dit alles geheel volgens de interne (spel)regels én conform het verenigingsrecht. De aanwezigen bepalen - deels - de toekomst van de bedrijfsarts. De niet aanwezige NVAB leden hebben echter geen reden tot klagen. 'Hadden ze maar aanwezig moeten zijn' is het te verwachten antwoord. De verenigingsdemocratie heeft haar werking gedaan.
De bedrijfsartsen die geen lid meer van de NVAB zijn - een groeiend aantal overigens - hebben nagelaten zich afdoend efficiënt te verenigen én hebben de kans laten lopen om met een werkbaar alternatief te komen. Deze nota ligt al meer dan half jaar op de planken. Er is geen tegennota verschenen.
Tegengeluiden waren er wel - zie De Nieuwe Bedrijfsarts - Dat Kan Anders - maar de impact ervan is op dit moment niet groot genoeg gebleken om tot een omslag in het denken in het NVAB bolwerk te kunnen leiden. Een feitelijke constatering.
http://denieuwebedrijfsarts.blogspot.nl/2014/10/nieuwe-beroepsorganisatie-voor-de.html
Zoveel bedrijfsartsen, zoveel meningen lijkt het kernprobleem. Dus: wie zich het best heeft georganiseerd slaat de piket paaltjes. Simpel. En dat lijkt vooralsnog de NVAB te zijn. 
                      
      
                                           
 
 
 
De kern:  Opting out - weg bij arbodienst, op naar het gezondheidscentrum
De NVAB strategienota is zonder meer grensverleggend te noemen. Want de NVAB is/blijkt voorstander van een grote stelselwijziging, alhoewel ze dat (juist niet) hardop ventileert. Dat moet je tussen de regels door lezen. Kort samen te vatten als: opting out : weg bij de arbodiensten en de sociale zekerheid, én op naar de eerste lijn,het gezondheidscentrum in de zorg.
Als vertrekpunt van haar strategie stelt de NVAB in het begin van haar nota (pg 8) dat 'de NVAB  in deze ontwikkelingen de mogelijkheid én de uitdaging ziet om tot een andere configuratie in de BGZ te komen.
Een andere configuratie ?  Op pagina 27 wordt helder wat NVAB daar onder verstaat:
De NVAB wil ' de bedrijfsarts te positioneren als een autonome professional in het domein van de zorg én met minder prioriteit in de dienstverlening en advisering'.
Een viertal aspecten vallen in deze zin op, te weten:
1.      autonoom,
2.      domein zorg,
3.      minder prioriteit aan dienstverlening en
4.      minder prioriteit aan advisering
 
 
 
 
                                                 
 
 
                             
Laten we de zaak even puntsgewijs doorlopen:
 
1.  Autonoom, onafhankelijk, en/of integer ? Wat mag het zijn ?
 
In deze nota worden een aantal begrippen door elkaar heen 'gehusseld'. Ieder met haar eigen - soms verborgen en niet beschreven connotatie.
 
Eerder is/wordt in de nota het begrip 'onafhankelijkheid '  ingeruild voor het begrip 'integer' (pagina 9) .
 
Blijkbaak is de soesa over het begrip onafhankelijkheid de NVAB te groot geworden. Ik verwijs naar de verzuchting van het NVAB bestuur in 2014: NVAB is gezeur beu- de bedrijfsarts is onafhankelijk. https://www.nvab-online.nl/actueel/nieuws/nvab-gezeur-beu-de-bedrijfsarts-onafhankelijk
 
Integer handelen moet - volgens de NVAB - gezien worden in termen van: 
·         zorgvuldig - steeds opnieuw kritisch reflecterend op het handelen
·         uitlegbaar - verantwoorden, verwijzend naar richtlijnen en voorschriften
·         standvastig -  consistent maar met het oog voor eventuele tegengestelde belangen
 
Maar de meerwaarde van het inwisselen van deze begrippen blijft duister. Wat precies onder 'autonoom' in deze context moeten worden verstaan wordt niet verder uitgewerkt.
 
 

 
 
                                            
 
 
2.  Domein zorg ? Maar....
 
Voor de goede orde: de bedrijfsarts is nu niet in de zorg gepositioneerd, maar in de sociale zekerheid. Dat is de feitelijke situatie. Altijd al zo geweest.
Dit in tegenstelling/ondanks de vele verwijzingen/beschrijvingen in de NVAB nota dat de bedrijfsgeneeskunde deel uit zou maken van de 'eerstelijns gezondheidszorg'. Een arbodienst is dan ook geen zorginstelling en/of gezondheidscentrum.  Dat is een verkeerde voorstelling van zaken. Nogal cruciaal lijkt me.
Het lijkt eerder een wensgedachte, wellicht ingegeven door diepere identiteits problemen ? Blijkbaar worstelt de NVAB nog steeds over of zij nu primair een 'dokter-als-alle -dokters' is of adviseur. Een schijntegenstelling in mijn ogen overigens.
Het is vooral een kwestie van aanvliegen. Het woord klant is de grote afwezige in het gehele stuk. Het NVAB startpunt lijkt meer de eigen onvrede /onmacht/aangeleerde hulpeloosheid/ongemak/.... te zijn.
 
                                
 
                                              
 
3.  Minder prioriteit aan dienstverlening ?
Het is niet goed te volgen wat hier precies mee bedoeld wordt, maar het is wel een zorgwekkende opmerking. Hoezo minder dienstverlening ? Dat is toch waar alles omdraait? Goede, adequate, efficiënte dienstverlening met echte meerwaarde voor de klant/client/patient/bedrijf/organisatie ? Dat kan toch ' geen onsje ' minder ?
4.  Minder advisering ?
Even zo goed is niet helder wat hier onder verstaan moet worden. Alles draait toch om advisering ? Dat is toch onze boterham !
Opvallend statement overigens - ook als je de laatste voorstellen tot wijzigingen van de Arbowet van de minister van Sociale Zaken Asscher in het achterhoofd erbij neemt  - die juist de adviespositie van de bedrijfsarts extra heeft benadrukt - op voorspraak van de NVAB nota bene.
De klant is toch de zon waarom wij - als bedrijfsartsen- draaien ? Of bevindt de NVAB zich in ander zonnestelsel ?
 
 
 
 
                              
 
 
Deel 2: de NVAB strategie nota - de hoofdpunten in het kort
 
Deel 3: hoe nu verder ?
met als cliffhanger: De KNMG nota: Zorg die werkt - een KNMG brede visie op de toekomst van de bedrijfsgezondheidszorg.
 
Tip van de sluier alvast: het vakgebied van de bedrijfsarts wordt/moet in de visie van de KNMG (op initiatief van NVAB en NVVG ) opgesplitst en ook omgedoopt in arbeidsgerichte zorg.
 
Kortom: wordt vervolgd
De serie zal voor as woensdag 6 april worden afgesloten. 
 
 
 
                               

Geen opmerkingen:

Een reactie posten