vrijdag 14 februari 2014

Plan SER afschaffen bedrijfsarts - up date vrijdag 14 februari 14

Er zijn weer een drietal interessante berichten te vermelden:

Donderdag 13 februari 2014:

Hoe kan de (eerstelijns)zorg bijdragen aan een gezonde beroepsbevolking?  was de titel van het symposium Zorg voor Werk georganiseerd door TNO/Stichting van de Arbeid ( ter afscheid van Peter Buijs). Zie voor het verslag de site van TNO


Consensus Statement artsen organisatie

Op dit congres werd ook een consensus statement van LHV, NHG, KNMG en NVAB gepresenteerd. Deze is terug te vinden via de website van de NVAB.


Nieuw plan van OVAL: Gezonde werknemers in gezonde bedrijven      
Over de toekomst van een gezond, verbeterd stelsel van arbeidsgerelateerde zorg

In de SER en door vele andere partijen wordt gesproken over het huidige stelsel van arbeidsgerelateerde zorg. OVAL heeft in vervolg op eerdere input een model voor een verbeterd stelsel ontwikkeld. Hierbij is uitgegaan van de stevige fundamenten van het huidige stelsel en de volgende uitgangspunten:
  1.  Werkgevers en werknemers dragen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor goede arbeidsomstandigheden, gezondheid, re-integratie en inzetbaarheid.
  2. Iedere werkende heeft recht op arbeidsgerelateerde zorg.
  3. ‘Voorkomen is beter dan genezen’: oftewel preventie is cruciaal.
  4. Preventie en verzuimbegeleiding zijn gebaat bij een gecoördineerde aanpak.
  5. Werknemers moeten kunnen vertrouwen op de onafhankelijkheid en deskundigheid van de professional.
  6. Privacy moet gewaarborgd worden.
  7. Werkgevers en werknemers zijn gebaat bij één aanspreekpunt voor verzuim en arbeidsomstandigheden binnen hun bedrijf en bij een heldere verantwoordelijkheidsverdeling.
  8. Werkgevers willen een open markt waar keuzevrijheid en maatwerk mogelijk is.
  9. Goede samenwerking tussen de reguliere zorg en de bedrijfsgezondheidszorg draagt bij aan efficiënte zorg, tegen lagere kosten en het voorkomen van onnodig (lang) verzuim.
  10. Ervaring heeft aangetoond dat arbeidsgerelateerde zorg is gebaat bij een multidisciplinaire, niet sec medische benadering.
OVAL doet concrete voorstellen voor het verbeteren van de relatie tussen de curatieve zorg en de bedrijfsgezondheidszorg. Ook doet OVAL suggesties om door sommige werknemers ervaren afhankelijkheid van de bedrijfsarts weg te nemen en hierover transparant te zijn en eisen te stellen aan de kwaliteit van alle arbodienstverlners.

Meer informatie vindt u in het paper Gezonde werknemers in gezonde bedrijven.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten