zondag 29 mei 2016

Newsdesk De Werkplaats - week 21 doorgenomen: Grote veranderingen op komst - VERS VAN DE PERS - BEDRIJFSARTS toch nog OP DE SCHOP ?

Bericht van de Newsdesk De Werkplaats

Berichten uit de samenleving, kolom sociale zekerheid, sectie bedrijfsgezondheidszorg - week 21 - 2016

Over op handen zijnde veranderingen , zelfs mogelijke game changers.
Wat zit er in het vat, en wat in de pijplijn.
 
Wat viel op deze week en hoe dat te duiden ?
 
1. Brief van Autoriteit Persoonsgegevens van 24 mei 2016 aan Oval - te lezen als vooraankondiging naar een komend onderzoek naar arbo sector.

Wordt de hele arbo branche binnenkort onderzoeksobject van Autoriteit Persoonsgegevens ? De kans erop lijkt vrij groot. Een nadere toelichting en overdenking

Opnieuw is er een sterk verhoogde 'belangstelling' waarneembaar bij Autoriteit Persoonsgegevens in de arbosector.

Recent heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) haar oude beleidsregels uit 2008 geactualiseerd en verwerkt tot de nieuwe publicatie De Zieke Werknemer. Deze beleidsregels zijn met ingang van 29 april 2016 - 0900 uur in werking getreden (middels publicatie in de Staatscourant).

Al eerder deed de zogenaamde Abrona zaak veel stof opwaaien en was aanleiding tot een uitgebreide (interpretaties) debatten in allerlei gremia. Kern: hoe moeten 'het werkveld ' dit rapport lezen ?

Ook deze nieuwe beleidsregels geven aanleiding tot veel vragen én debat. Zoals mooi terug te lezen valt op de Oval site.

Bericht 26 mei 2016:  Reactie AP op brief OVAL inzake verwerking persoonsgegevens en verzoek uitstel handhaving

Het AP reageert middels brief dd 24 mei 2016 op brief van Oval van 12 mei met verzoek van Oval tot opschorting voor periode van zes maand van eventuele handhaving.

Deze brief van de AP is meer dan close reading waard.
Let op de (*)
In deze brief valt het volgende te lezen:


  • Oval zal uiterlijk op 1 juli 2016 (*) namens branche (*) een inhoudelijke reactie (*) aan het AP sturen. Binnen zes week vanaf nu dus.
 
  • Naast de voorbereiding van een inhoudelijke reactie zal tevens een analyse (*) bij leden met oog op mogelijke impact op dienstverlening, systemen en gegevensstromen tussen arbodienstverleners en hun opdrachtgevers (*) plaats vinden.

  • De AP lijkt Oval enige lucht te geven, maar schaakt vooruit. Dat valt te detecteren uit de volgende zinnen:

  • AP vindt het 'niet opportuun om vlak na uitleg van norm haar handhavende bevoegdheden in te zetten'. Dat is het positieve signaal. Dat is de lucht. Maar noemt nergens een termijn. Van de gevraagde zes maand is niets terug te lezen. Maar 1 juli staat wel genoteerd.

  • De AP stelt harde clausules als zij stelt dat de AP 'er aanhecht dat betrokken partijen de komende tijd  starten met analyse (*) en indien nodig (*) voorbereidingen (*) treffen om implementatie van aanpassing in systemen mogelijk te maken.

  • Aan het werk - lijkt het AP te zeggen. Kort door de bocht samen te vatten als: niet lullen, maar poetsen. Geen woord over een 'inhoudelijke reactie'. AP lijkt met meer dan gewone belangstelling  naar de analyse uit te kijken, maar gaat stap verder als Oval wellicht van te voren bedacht, want wil tevens implementatieplan zien ( indien nodig). Analyse kan als breekijzer worden geinterpreteerd

  • AP gaat ervan dat  'de norm- lees de beleidsregels- zo helder zijn dat betrokken partijen meteen de nodige voorbereidingen kunnen treffen om implementatie van aanpassing in systemen mogelijk te maken.

  • De klapper zit in de laatste alinea: Mocht het AP signalen ontvangen dat betrokken partijen geen begin hebben gemaakt met analyse (*) dan wel implementatie(*) van de norm (*) dan kan voor AP alsnog aanleiding zijn om onderzoek te starten met mogelijke bestuurlijke sanctie tot gevolg.
 
Tip: lees de brief nog eens zorgvuldig na en overdenk de implicaties
 

 


 
links:

Autoriteit Persoonsgegevens - algemeen


Beleidsregels De Zieke werknemer - in werking miv 29 april 2016 0900 uur


 
 
 
Vers van de pers !
 
Bericht 2: Gaat bedrijfsarts toch nog op de schop ?
KNMG- NVAB doen voorzet
 
Vorig najaar lekte vergaderstukken van de KNMG werkgroep Toekomst Arbeidsgerelateerde Zorg uit. Dat deed in inner circles nogal wat stof opwaaien.
 
Oval nodigde daarop NVAB bestuur uit voor nadere toelichting. NVAB bestuur ontkende in grote lijnen.
 
Daarna bleef het lang stil.
 
Op de BG dagen van afgelopen week lichtte de voorzitter  van de werkgroep Gerrit van der Wal een tip van de sluier op.
 
KNMG blijkt (toch) voor grote stelselwijziging te zijn. Naast bedrijfsarts en verzekeringsarts blijkt er derde uitstroom profiel te komen: de arbeidsarts, gefinancierd uit basispakket Zvw. Tenminste: dat zijn de voorstellen.
 
 
 
Eerste reactie van de Newsdesk: dit komt niet uit de lucht vallen. Lees eerdere blog daarover.
 
 
 
 
Tweede reactie van de Newsdesk: NVAB bestuur lijkt wat uit te leggen te hebben aan Oval.
 
 
 
Lees en beoordeel zelf: Bekijk de presentatie van prof dr Gerrit van der Wal. Vers van de pers ! Net op het net.
 
 
 
Nadere berichten en duidingen, commentaar volgen binnenkort
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten