vrijdag 19 september 2014

SER advies nu definitief vast gesteld cq afgerond: verdeeldheid blijft - zoals ook de FNV stemmingmakerij

Het SER advies over toekomst van de bedrijfsgezondheidszorg is nu definitief aan de Minister van Sociale Zaken aangeboden. Zoals verwacht is het een verdeeld advies gebleven - volgens traditionele polderlijnen. De FNV volhardt in haar stemmingmakerij cq kruistocht tegen de bedrijfsarts.

Onderstaand aller eerst het persbericht van de SER, daarna gevolgd door visie FNV zoals verwoord naar NU.nl:

1. persbericht SER

SER stelt advies over arbeidsgerelateerde zorg vast

        
19 september 2014

De SER heeft vanochtend een advies over arbeidsgerelateerde zorg vastgesteld. In dit advies geeft de raad een unanieme toekomstvisie. Volgens de raad moet de arbeidsgerelateerde zorg kwalitatief beter worden: effectiever, met meer kennis van zaken, met aandacht voor preventie en re-integratie, én toegankelijk voor alle werkenden. Over de route ernaar toe wordt verschillend gedacht binnen de SER.

Het kroonlid Louise Gunning verving Ferdinand Grapperhaus als voorzitter van de commissie die het advies had voorbereid. Zij onderstreepte het grote belang van een goede arbeidsgerelateerde zorg, niet alleen voor de preventie en het terugdringen van ziekteverzuim, maar ook als bron van kennis voor de algemene gezondheidszorg. Het kabinet had de SER vijf scenario’s voorgelegd om de knelpunten in de arbeidsgerelateerde zorg op te lossen. Uit een consultatie door de SER van ‘het veld’ en diverse deskundigen bleek echter dat geen van de scenario’s op een breed draagvlak kan rekenen. De SER heeft elementen uit de verschillende scenario’s gehaald en samengevoegd tot bouwstenen voor een eigen visie op de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg. Deze visie wordt nu breed gedeeld, en is daarmee een belangrijke stap vooruit en winstpunt van het advies.

Namens de drie vakcentrales sprak FNV-bestuurder Ruud Kuin. Hij benadrukte het belang van financiële onafhankelijkheid van de bedrijfsarts. Het huidige systeem bevat te veel prikkels om verzuim tegen te gaan en te weinig prikkels als het gaat om preventie. De vakcentrales pleiten voor het opnieuw wettelijk waarborgen van de vrije toegang voor werkenden tot het arbospreekuur en van de bedrijfsarts tot de werkplek. Daarnaast zou de preventiemedewerker moeten worden gekozen door het personeel. Ook zou er een wettelijke minimumeis moeten komen die garandeert dat arbodienstverleners voldoende tijd besteden aan preventie. De vakcentrales vinden dat goede arbeidsgerelateerde zorg kan worden geboden door interne arbodiensten of sectorale dan wel branchegeorganiseerde of regionale organisatievormen.

MKB-Nederland-voorzitter Michaël van Straalen voerde het woord namens de drie centrale ondernemersorganisaties. Ook hij stelde dat de bedrijfsarts onafhankelijk moet zijn, maar dat dit al voldoende is gewaarborgd door de professionele richtlijnen van de beroepsgroep, de BIG-registratie en het medisch tuchtrecht. De werkgever moet de regie blijven voeren over het verzuimmanagement en het verzuimbeleid, omdat de werkgever verplicht is het loon door te betalen bij ziekte van de werknemer. Daartoe moet hij over informatie kunnen beschikken die nodig is voor de re-integratie van zijn werknemer. Van Straalen ziet dit advies als een nuttige tussenstap op weg naar een betere arbeidsgerelateerde zorg.

Romke van der Veen gaf namens alle kroonleden aan waardevolle elementen te zien in beide routes. De werkgevers gaan uit van de verantwoordelijkheid en dus de regie en zeggenschap van de werkgever over de arbozorg. De werknemers leggen de nadruk op de onafhankelijkheid van de arbozorg met de mogelijkheid van een meer sectorale of regionale organisatie. Tegelijkertijd constateren de kroonleden dat de huidige verdeling van financiële verantwoordelijkheden op het terrein van ziekte en arbeidsongeschiktheid implicaties heeft voor de arbeidsgerelateerde zorg. Om tot een breder draagvlak te komen is het nodig deze bredere context erbij te betrekken, aldus Van der Veen.
SER-voorzitter Mariëtte Hamer onderstreepte de relevantie van het advies en zei met belangstelling uit te kijken naar hoe het advies zal worden opgepakt door het kabinet.


2. Bron: NU .nl

FNV vindt bedrijfsarts niet objectief

Vakcentrale FNV vindt dat een bedrijfsarts niet objectief medisch kan handelen omdat hij aan de ene kant wordt betaald door de werkgever, en aan de andere kant de zieke werknemer moet begeleiden naar herstel.

FNV vindt bedrijfsarts niet objectiefFoto:  Hollandse Hoogte
Daarom pleit de FNV voor een onafhankelijke bedrijfsarts, zo maakt de werknemersorganisatie vrijdag bekend.
De organisatie pleit ervoor om wettelijk vast te leggen dat bedrijfsartsen zich richten op preventie en veiligheidsbeleid binnen bedrijven.
"In de SER hebben we unaniem geconstateerd dat de huidige bedrijfsarts te weinig weet van beroepsziekten, vrijwel niets doet aan preventie en onvoldoende sector-specifieke kennis bezit", zegt FNV-vicevoorzitter Ruud Kuin.
Hij verwijst naar een onlangs verschenen advies van de Sociaal Economische Raad waarin staat dat werkgevers en werknemers het niet eens worden over de toekomst van de bedrijfsarts. De partijen zijn het niet eens bij wie de verantwoordelijkheid moet komen te liggen.
De vakbonden willen er met strengere regelgeving voor zorgen dat de arbozorg verbetert. De werkgevers willen juist dat zij de regie blijven houden over de arboarts. Zo willen zij zelf bepalen met welke dienst ze in zee gaan. Een onafhankelijke bedrijfsarts is essentieel voor betere verzuimbegeleiding en preventie, vindt de FNV.
Arbodienstverlener Capability wil juist het huidige systeem intact laten en komt met de optie om de bedrijfsarts te kunnen wraken bij de schijn van partijdigheid. 
Door: NU.nl/Novum

Geen opmerkingen:

Een reactie posten