maandag 7 november 2011

Overzicht aanbod Duurzaam Inzetbaarheids Onderzoek (DIO) bij Handreiking Niemand Buitenspel

Duurzaam Inzetbaarheids Onderzoek ( DIO)

Recent bracht Boaborea, samen met het Verbond van Verzekeraars de Handreiking Niemand Buitenspel over Duurzaam Inzetbaarheids Onderzoek (DIO) uit. Men wil daarbij inspelen op de behoefte in het veld tot een heldere beschrijving van het begrip Duurzaam Inzetbaarheids Onderzoek . Het DIO wordt gezien als goede voorspeller voor de inzetbaarheid van de werkenden , nu en in de toekomst.

Deze handreiking lijkt een eerste aanzet; het geeft in hoofdlijnen een overzicht weer van de diverse randvoorwaarden, afwegingen en kwaliteitseisen en in de bijlage vinden we een lijst van 14 geselecteerde onderzoeken.

Dit overzicht is ook interessant voor de praktiserende bedrijfsarts. Onderstaand meer achtergrond rapporten:

  • Actuele stand van zaken: 26 okt 2011 bracht het CVZ ( College voor Zorgverzekeringen) haar standpunt uit ten aanzien van het zgn Preventie Consult. Link: http://www.cvz.nl/binaries/live/cvzinternet/hst_content/nl/documenten/standpunten/20 11/sp1110-preventieconsult.pdf
  • Achtergrond overdenkingen: Essaybundel van preventie verzekerd - CVZ - link:http://www.verwey-jonker.nl/doc/participatie/preventie_essaybundel_tcm28-22871.pdf
  • Achtergrond rapport Van Preventie verzekerd - CVZ 2007 -link: http://www.cvz.nl/binaries/live/cvzinternet/hst_content/nl/documenten/rapporten/2007/rpt0707+verzekerde+preventie.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Overzicht onderzoeken zoals gepresenteerd in Handreiking Niemand Buitenspel

Bron: zie link:

http://www.verzekeraars.nl/Dossiers/Duurzame%20inzetbaarheid/Handreiking%20Niemand%20buitenspel.aspx

Bijlage Handreiking Niemand Buitenspel:

In deze bijlage van de handreiking Duurzaam Inzetbaarheids Onderzoek is een korte inventarisatie te vinden van (onderdelen van)duurzaam inzetbaarheidsonderzoek zoals bekend bij verzekeraars en arbodiensten. De opsomming is niet limitatief. Aan de methoden is geen waardeoordeel verbonden.

1 Het NIPED PreventieKompas: deze gezondheidscheck is gekoppeld aan een uniek kennissysteem van aan persoonsgegevens gekoppelde gezondheidskenmerken. Door deze aanpak krijgt iedere deelnemer een uitslag en gezondheidsadvies met leefstijlmaatregelen gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. Door een verbetering in leefstijl van deelnemers en tijdige opsporing van belangrijke aandoeningen investeren bedrijven in een gezonde organisatie met een lager verzuim en hogere productiviteit. Dankzij nauwe samenwerking met de top van de wetenschap draagt NIPED zorg voor continue verbetering en verfijning, zodat het PreventieKompas altijd voorziet in een op ‘het lijf geschreven’ gezondheidsplan.

44

2 De BRAVO-check: dit onderzoek maakt mensen enthousiast en bewust doordat het thema ‘leefstijl’ op een speelse manier op de agenda wordt gezet. De test maakt werknemers bewust van de effecten van hun leefstijl en stimuleert hen deze te verbeteren. De medewerkers krijgen direct na het invullen van de test een terugkoppeling, voorzien van adviezen. Daardoor gaat het onderwerp leven en worden mensen zich meer bewust van hun gedrag. De check onderscheidt zich van andere testen doordat het alle BRAVO-onderwerpen (Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning) goed meet.45

3 De Gezondheidsrisicotest (GRT): deze methode betreft een vorm van individuele risicoprofilering met een interactieve vragenlijst op internet. Door middel van deze vragenlijst wordt nagegaan of iemand een vergrote kans heeft op ziekte. Het gezondheidsrisicoprofiel wordt naar aanleiding van de vragenlijst verstrekt en betreft een gedetailleerd overzicht van de gezondheidsrisico’s. Mensen met een afwijkend gezondheidsrisicoprofiel komen in aanmerking voor een vervolgonderzoek en wanneer nodig een passende behandeling.46

4 Work Ability Index (WAI): de Work Ability Index (WAI) is een vragenlijst die meet hoe werknemers lichamelijk en geestelijk in staat zijn hun werk te doen; ook wel het werkvermogen genoemd. De WAI is onderdeel van een breed concept waarin de werknemer met behulp van de WAI-vragenlijst op vrijwillige basis een inschatting maakt van zijn werkvermogen. Het concept levert een bijdrage aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers door het werkvermogen in kaart te brengen.47


5 Fysiofitheidscan: deze fitheidstest is ontwikkeld door de fysiotherapeuten in samenwerking met TNO. Het gaat er vooral om dat wordt stilgestaan bij hoe belangrijk een gezond lichaam is en wat iemand minimaal aan beweging nodig heeft. Deelnemers moeten van tevoren een korte vragenlijst invullen. Vervolgens meet de fysiotherapeut de fitheid van de deelnemer door de afname van een aantal tests. Na afloop worden de resultaten besproken en wordt een advies uitgebracht dat aangeeft wat voor de deelnemer een zinvolle sport- of bewegingsactiviteit is. Met de Fysiofitheidscan geeft de fysiotherapeut een bewegingsadvies op maat.48

6 De Balansmeter: door middel van een vragenlijst – nu nog gericht op de kantooromgeving – voorspelt de Balansmeter welke kantoormedewerkers een verhoogde kans hebben op langdurig ziekteverzuim. Doel is om vroegtijdig hulp te bieden aan deze mensen zodat veel medische en psychische ellende voorkomen kan worden en het verzuim kan worden teruggedrongen.49

7 De Vitaliteitscan: deze scan geeft inzicht in de mentale weerbaarheid van de werknemer. De waarden op de ‘vitaliteitschaal’ lopen van burn-out tot bevlogenheid. Daarnaast worden de oorzaken van deze weerbaarheid vastgesteld. De scan bestaat uit een fysiek onderzoek naar stressgerelateerde aandoeningen en uit een uitgebreide vragenlijst over de bevlogenheid,de gezondheid, persoonskenmerken, competenties, stressoren en motivatoren van de werknemer. In het adviesgesprek na afloop ontvangen de deelnemers de resultaten van het totale onderzoek.50

8 De Healthscan: deze scan is gericht op individuele personen en medewerkers van bedrijven en organisaties en toont de risico’s die werknemers lopen op hart- en vaatziekten en Diabetes Mellitus. De Healthscan bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een vragenlijst over de leefstijl en de aanwezigheid van bepaalde familiaire aandoeningen. Het tweede deel betreft een fysiek onderzoek. Daarin wordt de body mass index (BMI) berekend, de bloeddruk gemeten en het cholesterol- en glucosegehalte bepaald.51

9 De Fitscan: de Fitscan bestaat uit een uitgebreide vragenlijst en een kort fysiek onderzoek met een conditietest. De vragen gaan niet alleen over de leefstijl, maar ook over motivatoren en stressoren in het werk. Denk hierbij aan vragen over bevlogenheid en motivatie, werkvermogen, steun van de organisatie en privé. De Fitscan maakt werknemers bewust van hun gezondheid en leefstijl.52

10 Het Fitkompas: het Fitkompas is ontwikkeld in samenwerking met Kieskompas BV en de Vrije Universiteit in Amsterdam. Met het instrument wordt niet de feitelijke gezondheid van de werknemer in kaart gebracht, maar wordt gekeken naar de psychologische en sociale aspecten die bepalen of iemand gemotiveerd is om aan zijn of haar gezondheid of fitheid te werken. Door het achterhalen van persoonlijke valkuilen kan een programma op maat worden aangeboden en kan de gebruiker gemotiveerd worden om in beweging te komen of te blijven.53

11 PMO duurzame inzetbaarheid: dit onderzoek brengt de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in kaart. Door middel van dit instrument wordt inzichtelijk gemaakt op welke gebieden de medewerker goed en minder goed naar voren komt. Dit biedt handvatten voor de medewerker om, zelfstandig of in samenwerking met de werkgever, gerichte actie teondernemen om de inzetbaarheid te waarborgen.54

12 WEB-monitor: deze monitor is gebaseerd op een wetenschappelijk gevalideerd model dat een stressproces (kunnen) en een motivatieproces (willen) veronderstelt.55 Voorts wordt ervan uitgegaan dat iedere organisatie (of beroepsgroep) eigen specifieke stressfactoren en energiebronnen kent, die in de WEB-monitor worden opgenomen (maatwerk). Gebleken is dat werkstressoren vooral leiden tot burn-out en energiebronnen totbevlogenheid. Op hun beurt hebben burn-out (negatief) en bevlogenheid (positief) weer een verband met, verloop, verzuim en arbeidsprestatie. De WEB-monitor maakt het mogelijk om voor elke organisatie de belangrijkste oorzaken van werkstress en arbeidsplezier in kaart te brengen. Hierdoor kunnen organisaties gericht actie ondernemen om motivatie envan werknemers te verhogen en verzuim te reduceren.56

13 De Werkvermogen-check: deze vragenlijst richt zich op de vraag of werknemers fysiek en psychisch kunnen voldoen aan de eisen van het werk, maar ook of werknemers dat willen en ook doen. Direct na het beantwoorden van de vragen krijgt de medewerker een terugkoppeling over zijn werkvermogen en zijn energiebalans. De teksten zijn positief van toon en roepen op om zelf in actie te komen.57

14 De HumanCapitalScan (HCS): deze scan is uniek vanwege zijn integrale karakter: organisatie- en persoonskenmerken worden onderzocht en o.a. leefstijl, fysieke en mentale gezondheid en werkvermogen (WAI) worden wetenschappelijk verantwoord gemeten. Deelnemers ontvangen een heldere terugkoppeling en persoonlijk gezondheidsadvies. De organisatie ziet in één overzicht hoe ze het doet ten opzichte van referentieorganisaties,krijgt inzicht in huidige en toekomstige gezondheidsrisico’s en kan meetbare doelen (KPI’s) stellen. Deze scan past uitstekend bij organisaties die integraal gezondheidsmanagement willen introduceren of geïmplementeerd hebben.58

44 www.preventiekompas.nl

45 www.skbvs.nl

46 Gezondheidsraad, 2009, Advies: Wet bevolkingsonderzoek: de Gezondheidsrisicotest

47 www.workabilityindex.nl

48 www.fysiofitheidscan.nl

49 Partnerinitiatief van de Universiteit Maastricht, ABN AMRO en Achmea Vitale

50 www.arboned.nl

51 www.arboned.nl

52 www.arboned.nl

53 www.viveactive.eu

54 www.pmoduurzameinzetbaarheid.nl

55 Schaufeli, W.B., Bakker, A.B. & Van Rhenen, W. (2009). How changes in job demands

and resources predict burnout, work engagement, and sickness absenteeism. Journal of

Organizational Behavior, 30, 893-917

56 www.sn.nl

57 www.skbvs.nl

58 www.humancapitalcare.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten