maandag 12 september 2016

Voorstellen wetswijzigingen arbo wet - laatste stand van zaken: besproken in Tweede Kamer op 7 september - stemming vind plaats op di 13 september 2016

 
1. Het wetsvoorstel

De Tweede Kamer heeft een dikke week geleden de voorstellen tot wetswijzigingen van de Arbowet besproken. Dit wetvoorstel is terug te  vinden op: - via de site Arbo portaal
  
2. De wijziging Arbowet in een notendop

- bron - arbo online
Eind december 2015 heeft minister Asscher een wetsvoorstel ingediend voor wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet. Wat zijn in het kort de belangrijkste doelstellingen en wijzigingen van dit wetsvoorstel?
 
De afgelopen jaren is er veel discussie geweest over de arbeidsgerelateerde zorg. Er is forse kritiek geuit op het functioneren van de arbodienstverlening in het algemeen en op de rol van de bedrijfsarts in het bijzonder. Op verzoek van minister Asscher heeft de Sociaal Economische Raad (SER) op 19 september 2014 een advies uitgebracht over de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg.

Wetsvoorstel

Op basis van dit advies heeft de minister in mei 2015 via ‘internetconsultatie’ een eerste Voorstel van wet voorgelegd aan de branche. De in totaal 41 ontvangen reacties heeft minister Asscher gebruikt bij het opstellen van het uiteindelijke wetsvoorstel. Na advies op het voorstel door de Raad van State is het ingediend bij de Tweede Kamer.

Van kracht

Naar verwachting behandelen de Eerste en Tweede Kamer het wetsvoorstel in de loop van 2016. De wet zal dan waarschijnlijk op zijn vroegst van kracht zijn vanaf medio 2016, mogelijk zelfs pas per 1 januari 2017. Lopende arbodienstverleningscontracten zullen nog een jaar na inwerkingtreding van de wet ongewijzigd van kracht blijven.

Doelstellingen en wijzigingen

Wat zijn de belangrijkste doelstellingen en wijzigingen? En wat zijn de gevolgen voor de contracten van werkgevers en werknemers met arbodiensten en bedrijfsartsen? U vindt het hieronder kort op een rij.
 
Doelstellingen
 • versterking van de positie van de preventiemedewerker en samenwerking met de arbodienstverleners/arbodeskundigen;
 • verduidelijken van de adviserende rol van de bedrijfsarts bij verzuimbegeleiding;
 • het kunnen consulteren van de bedrijfsarts;
 • ruimte voor professionele beroepsuitoefening door bedrijfsarts en andere arbodienstverleners;
 • het basiscontract arbodienstverlening;
 • meer mogelijkheden voor handhaving en toezicht.
Wijzigingen
 • Betere toegang tot de bedrijfsarts door middel van een ‘open spreekuur’, bedrijfsarts moet iedere arbeidsplaats kunnen bezoeken en er moet een “adequate procedure” komen voor het afwikkelen van klachten.
 • Recht van werknemer op second opinion van andere bedrijfsarts, buiten de arbodienst of het bedrijf waar de eerste bedrijfsarts werkt. Zelfstandige bedrijfsartsen en arbodiensten moeten hiertoe contracten gaan afsluiten met andere arbodienstverleners.
 • Afspraken over de arbodienstverlening vastleggen in een schriftelijke overeenkomst, het basiscontract arbodienstverlening. Daarin moet staan: 1) dat de bedrijfsarts toegang heeft tot elke werkplek, 2) op welke manier de arbodienstverlener of bedrijfsarts zijn wettelijke taken kan uitvoeren, 3) hoe de toegang tot de bedrijfsarts en het overleg met de preventiemedewerker en or zijn geregeld, 4) hoe werknemers gebruik kunnen maken van het recht op second opinion, 5) hoe de klachtenprocedures werken en 6) hoe de bedrijfsarts omgaat met de meldingsplicht voor beroepsziekten.
 • Handhaving en toezicht: uitbreiding van de sanctioneringsmogelijkheden van de Inspectie SZW ten opzichte van werkgevers, arbodiensten en bedrijfsartsen. In sommige gevallen wordt de bedrijfsarts gelijkgesteld aan de werkgever. De I-SZW mag werkgevers zonder basiscontract arbodienstverlening beboeten.
 • Grotere betrokkenheid van werknemers bij de totstandkoming van afspraken met arbodiensten en bedrijfsartsen. Zo krijgt het medezeggenschapsorgaan instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en diens positionering in de organisatie.
  Voor risico’s en afspraken over aansprakelijkheden moeten medezeggenschapsorganen en werkgevers zich goed laten informeren over de rechten en plichten die zij aangaan in de overeenkomsten met arbodienstverleners. Door scholing of door een adviseur in de arm te nemen.
 
3. En waar spraken zij over ? Bespreking Tweede Kamer  op 7 september 2016
 
De bespreking van deze wetswijzigingen vond vorige week - 7 september 2016-  in de Tweede Kamer in de Grote Zaal plaats.
 
Debat gemist ?  Terug kijken kan middels deze link:
 
 
 
Het verslag daarvan is tevens nu al te vinden op deze link:
 
kijk bij stenogram
 
 
 
4. Stemming - di 13 september

deze zal plaats vinden op di 13 september
 

5. Een drietal amendementen zijn ingebracht:

1. betreffende het verzoek aan de regering een werkprogramma voor verbetering samenwerking tussen curatieve - en de bedrijfsgezondheidszorg op te stellen - voor februari 2017

2. een tweetal over het beboetbaar maken van het niet melden van (vermoede) beroepsziekten


Aan het eerste onderwerp - het werkprogramma-  zijn al dikke stapels rapporten gewijd.
Dus het opstellen cq fabriceren van zo'n werkprogramma is relatief eenvoudig.

Niet dat enige zoden aan de dijk zal zetten, want ook dit werkprogramma - net als al zijn voorgangers- in schoonheid sterven. Mooi werkgelegenheidsproject voor Zonmw programma makers.

Het tweede onderwerp - het beboetbaar maken van het niet melden van beroepsziekten wordt erg interessant casus. Dit kan vergaande implicaties hebben. Heel slecht doordacht plan namelijk.

Ik verwijs naar: schaf meldplicht af . Werkend nederland verdient beter

http://www.csverbindt.nl/schaf-meldplicht-beroepsziekte-af/


Benieuwd wat er uiteindelijk uitkomt.


We keep you informed


 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten