dinsdag 3 april 2012

Evaluatie arbowet, offensief SZW voor duurzame inzetbaarheid - het laatste nieuws uit Politiek Den Haag - vers van de pers - opmaat voor nieuwe élan ?

Di 3 april 2012

Vers van de pers: het laatste nieuws uit politiek Den Haag. Voor nu alleen even de hoogtepunten:

Er komt een offensief vanuit SZW ( Ministerie van Sociale Zaken) gericht op duurzame inzetbaarheid. Dat staat te lezen in het net verschenen persbericht van SZW. Een nadere uitwerking valt te lezen in de brief aan de Tweede Kamer dd 30 mrt 2012 met de titel: Visie op het stelsel voor gezond en veilig werken.

Het achtergrondsrapport Verantwoordelijk werken is gemaakt door het adviesbureau Research voor Beleid. Er zijn veel achtergrondstudies beschikbaar.

Praktijkvoorbeeld duurzame inzetbaarheid: een inkijkje bij Aviko- zie de video:Bij een eerste snelle scan komen we de bedrijfsarts op pagina 7 tegen.

Over de bedrijfsarts:
'Er zijn ook zorgen over de onafhankelijkheid en toegankelijkheid van de bedrijfsarts en diens rol bij preventie en positionering in de gezondheidsketen'.

Staatssecretaris de Krom verwacht advies vanuit de SER, mocht dat onvoldoend perspectief bieden voor structurele verbetering dan komt de Krom nog dit najaar met eigen plannen over de aanpak van de zorgpunten
.

Tevens moet er een betere afstemming en samenwerking tussen de verschillende medische disciplines komen en tussen de curatieve en arbozorg/bgz komen. Daarover is staatssecretaris de Krom nu in gesprek met Minister van VWS ( Schippers). Dit najaar worden ook daarin nadere vervolgstappen verwacht.

Kortom: het wordt een interessant najaar 2012 ! Aan het werk(lezen) dus. Onderstaand het persbericht van SZW

Ter oriëntatie: wat deden we ook al weer zo in Nederland ?

Top 10 beroepen bij vrouwen, 2009

Top 10 beroepen bij vrouwen, 2009


Top 10 beroepen bij mannen, 2009

Top 10 beroepen bij mannen, 2009Investeren in arbeidsomstandigheden loont

Meer aandacht voor arbeidsomstandigheden in bedrijven leidt tot minder verzuim en minder kosten. Dit blijkt uit onderzoeken van CBS en TNO. Werknemers kunnen in betere arbeidsomstandigheden ook langer gezond en productief werken. Meer aandacht voor arbeidsomstandigheden en eenvoudiger regels leveren geld op. In sectoren waar dat is gebeurd, is €450 miljoen bespaard. Dit schrijft staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

Werkgevers en werknemers hebben zelf groot belang bij een gezonde en veilige werkomgeving. Het kabinet wil de verantwoordelijkheid daarom meer bij hen laten. De overheid stelt zich terughoudend op. gaan uit van vertrouwen. Daar staat tegenover dat als bedrijven en mensen een loopje nemen met de regels kunnen rekenen op een hardere aanpak en strengere sancties.

De kwaliteit van de arbeidsomstandigheden in Nederland ligt boven het gemiddelde in Europa. 92% van de Nederlanders is tevreden met de eigen arbeidsomstandigheden, tegen 84% Europees gezien. Vanwege de aandacht voor gezond en veilig werken is de arbeidsproductiviteit relatief hoog. Het ziekteverzuim is gedaald tot 4,3% en sinds 2004 stabiel. Het aantal ernstige en dodelijke arbeidsongevallen daalt sinds 2008 elk jaar.

De lasten van arboregels voor onderwijsinstellingen zijn flink gedaald. Uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap blijkt dat de regeldruk van arbowetgeving in het onderwijs tussen 2004 en 2010 met 58% is verminderd. Dit scheelt jaarlijks zo’n €40 miljoen aan administratieve lasten voor scholen.

In de komende jaren wil het kabinet werkgevers en werknemers meer verantwoordelijkheid geven om zaken zelf op te pakken. Staatsecretaris De Krom gaat dat ook in Europa bepleiten en de uitbreiding van de arbocatalogi ondersteunen. Hij gaat in 2012 met betrokken partijen, waaronder uiteraard werkgevers en werknemers, maar ook arbodienstverleners en verzekeraars praten om de plannen uit te werken in de praktijk.


Centraal voor het kabinet (Kamp/de Krom) staat:
* verdere vereenvoudiging van wetgeving
* inzetten op concrete grenswaarden op Europees niveau
* bedrijfsgezondheidszorg beter verbinden met de reguliere zorg
* betere instrumenten voor risicobeoordeling en meer zelf regulering
* betrokkenen meer invloed geven bij concretisering van beleid
* steviger aanpakken van overtredingen


Geen opmerkingen:

Een reactie posten