zaterdag 28 januari 2012

Kritiek van voorzitter NVAB is te gemakzuchtig én vooral te vrijblijvend.


Gisteren publiceerde Medisch Contact de voorzitterscolumn van NVAB voorzitter Pieter Rodenburg: Marktwerking, wordt u er blij van?

"Het wordt weer tijd voor een inhoudelijk concept in plaats van financiële spelregels", zo stelt NVAB-voorzitter Pieter Rodenburg deze week in zijn column in Medisch Contact. Toch is zijn kritiek te gemakzuchtig van opzet en te vrijblijvend van aard.

Dus: ter beoordeling
a. onderstaand de voorzitters column
b. daaronder het DNB commentaar zoals ook geplaatst op Medisch Contact

Voorzitterscolum Medisch Contact -
27 januari 2012 - MC nr 4. blz 233

De gevolgen van de diverse vormen van marktwerking beginnen voelbaar te worden. Arbodiensten, uitgemergeld door de tucht van de Europese aanbestedingsmethodieken, laten enkele tientallen bedrijfsartsen afvloeien, terwijl er een tekort aan bedrijfsartsen aanstaande is! Maar dat telt niet, wat telt is het resultaat onder de streep in het boekjaar. Wat ook niet telt, is dat talloze werknemers in het midden- en kleinbedrijf feitelijk helemaal geen toegang hebben tot een bedrijfsarts, om nog maar te zwijgen van de 700 duizend zelfstandigen zonder personeel die ons land inmiddels telt, en die overigens de klappen van de crisis voor ons allemaal opvangen.

Huisartsen ontvangen ongeveer 8 miljoen boete van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) omdat de verdenking bestaat dat zij afspraken hebben gemaakt over vestiging van praktijken. En dat mag niet in de aanbieders- en consumentenmarkt die tegenwoordig van de gezondheidszorg is gemaakt! Dat ondertussen door het ontbreken van sturing en beleid in plattelands- en krimpgebieden vaak geen huisarts zit; een kniesoor die daarop let. Zelfs als de zorgverzekeraar achter deze vestigingsafspraken zit – als ze er al zijn – dan mag het ook niet, terwijl in dit systeem wel sturing van de zorgverzekeraar wordt verwacht. Maar alléén via inkoopbeleid. Begrijpt u het nog?

Academische ziekenhuizen zien zich genoodzaakt topspecialisten te ontslaan, omdat sommige dure specialistische zorg niet in het vergoedingensysteem past. Waar de patiënten dan wel naartoe kunnen en wat die specialist dan moet gaan doen, wordt er niet bij verteld. En het verlies dat wordt geleden op de maatschappelijke investering in de persoon van de specialist? Ach, het is toch goed als er een zeker overaanbod is?

Het wordt weer tijd voor een inhoudelijk concept
in plaats van financiële spelregels

Ziekenhuizen in afgelegen gebieden kunnen niet blijven functioneren, omdat de schaalgrootte – die klein is – onvoldoende kwaliteit garandeert. Maar basale zorg dichtbij lijkt mij toch belangrijker dan topzorg veel te ver weg? En telt de opvatting van de in dat gebied wonende mensen dan niet? Bovendien kan zo de samenwerking tussen de eerste en tweede lijn beter gestalte krijgen, als er tenminste nog een huisarts zit op het platteland…

Fysiotherapeuten krijgen van sommige zorgverzekeraars eigen kwaliteitseisen opgelegd. Dit komt boven op de eisen die de beroepsgroep al aan zichzelf stelt. Moeten zij dan écht aan die specifieke eisen van de zorgverzekeraar voldoen? Ja, feitelijk wel, want als ze het niet doen halveert hun tarief voor die verrichting.

Hierboven noem ik enkele voorbeelden van de effecten van marktwerking. Voorstanders van die marktwerking zeggen dat als Nederland dit niet zo toepast, de kosten van de zorg nog verder gaan toenemen dan de 15 miljard euro kostenstijging die er de komende jaren al aankomt. Dat lijkt mij een onbewezen stelling. Wat we weten is dat het percentage van het bruto nationaal product dat Nederland uitgeeft aan zorg sinds de marktwerking geleidelijk oploopt – tot circa 10 procent nu – en dat diverse behoeften niet gedekt worden. Het wordt weer tijd voor een inhoudelijk concept voor de zorg, in plaats van een set financiële spelregels!

Pieter Rodenburg, voorzitter NVAB


Commentaar DNB:

Veel te gemakzuchtig !

De kritiek van NVAB voorzitter Rodenburg op de ‘marktwerking’ is veel te vrijblijvend om serieus genomen te worden. Zijn opsomming van spelende problematiek in arbo-, huisarts en ziekenhuisland is te gemakkelijk, zijn kritiek onvoldoende onderbouwd met feiten en het miskent op allerlei fronten de noodzaak tot fundamentele hervormingen in zowel de zorg als de sociale zekerheid. Alles wegzetten onder de noemer marktwerking is te gemakzuchtig. Een gemiste kans dus.

Zijn oproep dat ‘het weer tijd wordt voor een inhoudelijk concept voor de zorg in plaats van een set van financiële spelregels ‘ miskent deze noodzaak tot fundamentele hervormingen en getuigt daarmee van onvoldoende inzicht in de spelende problematiek. Dat is een wat pijnlijke constatering.

De NVAB grossiert al langer in dit soort te vrijblijvende kritiek en blijft hangen in selectieve verontwaardiging. Is er sprake van intellectuele armoede ?

Mijn advies: als je het beter weet, kom dan zelf met uitgewerkte plannen en overtuig met argumenten. Helaas ben ik ze tot nu toe niet tegengekomen.


Extra informatie:

Bekijk onderstaand de voors en tegens van marktwerking in de zorg zoals weergegeven door de Argumenten fabriek ( zie link: www.argumentenfabriek.nl)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten