dinsdag 5 april 2016

DE NVAB PAPERS - 5 april 2016

 
De NVAB strategie nota 2016 diagonaal doorgenomen: de 50 belangrijkste punten. Zonder annotatie
Lees en denk het uwe ervan
Binnenkort een geannoteerde versie

 
 
 
  

1.      De arbeids en bedrijfsgeneeskunde is één van de specialistische deelterreinen in de gezondheidszorg 
 
2.      De WHO definitie van gezondheid is achterhaald
 
3.      De NVAB ondersteunt een nieuwe meer dynamische definitie van Machteld Huber - uit de school van de Positieve Gezondheid
 
4.      Participatie is behandeldoel van de zorg van de bedrijfsarts. Nieuwe context: de participatie samenleving
 
5.      Verdere doelgroep verbreding: alle potentieel werkenden
 
6.      De NVAB wil levensloop dossier
 
7.      De NVAB ziet in deze ontwikkelingen de mogelijkheid en de uitdaging om tot een andere configuratie van de BGZ te komen
 
8.      De NVAB beschouwt zichzelf als 'wetenschappelijke' beroepvereniging van bedrijfsartsen
 
9.      De missie van de NVAB: 'alle werkenden kunnen rekenen op goede toegankelijke arbeidsgerelateerde zorg '
 
10.  Begrip onafhankelijkheid is geen realistische notie meer aldus de NVAB. Voor NVAB staat begrip integriteit nu centraal met kenmerken: zorgvuldig,uitlegbaar en standvastig
 
 
                                 
 

 
11.  Naast nieuwe definitie van gezondheid ook nieuw classificatie model: ICF model. NVAB vindt dat het ICF een geschikt model om complexere casuïstiek in kaart te brengen
 
12.  Het ICF model zou 'beter aansluiten bij het multi-factoriële en interactionele karakter van verzuim en arbo problematiek dan een strikt medische beoordeling - denkt de NVAB
 
13.  NVAB pleit voor meer Academische Werkplaatsen - 1 per UMC om precies te zijn
 
14.  NVAB wil levensloop dossier - vastlegging van arbeidsgerelateerde geneeskundige informatie moet worden vastgelegd in EPD - continuiteit van zorg is uitermate belangrijk kwaliteitscriterium voor goede gezondheidszorg
 
15.  Arbovigilantie ziet NVAB als nieuwe competentie van bedrijfsarts
 
16.  Flexibel werken is in overtuiging van NVAB nieuw arbeidsrisico
 
17.  De bedrijfsarts als linking pin tussen de zorgsector en bedrijfsleven
 
18.  De bedrijfsgeneeskunde maakt deel uit van de eerstelijns gezondheidszorg
 
19.  De eerstelijns positionering accentueert de directe toegankelijkheid zonder verwijzing en de complementaire rol die de bedrijfsarts speelt in de gehele zorgketen
 
20.  De eerstelijns positionering draagt ook bij aan zichtbaarheid van bedrijfsarts in zorgsysteem
                                      
21.  Werken aan functieherstel is vorm van behandelen
 
22.   De bedrijfsarts heeft individuele zorgtaken
 
23.  De NVAB spreekt zich niet politiek uit, maar het realiseren van goede randvoorwaarden maakt wel onderdeel uit van de missie van de NVAB
 
24.   De NVAB introduceert het begrip optimale zorg en beschrijft een vijftal goede randvoorwaarden zoals oa onbelemmerde toegankelijkheid van alle werkenden tot een bedrijfsarts en voldoende spreekuur tijd en autonomie op het medische domein binnen contracten
                           
25.  NVAB bepleit intensiever toezicht op naleving van bestaande wettelijke randvoorwaarden
 
26.  NVAB beschrijft vijf nieuwe rollen van de bedrijfsarts: naast specialist,en dokter, ook adviseur, expert en linking pin
 
27.  De missie van NVAB is het verenigen van professionele bedrijfsartsen
 
28.  Naast de tien 'normerende 'kernwaarden nu ook zeven vakgebonden grondslagen
·         bedrijfsarts is persoonlijk verantwoordelijk voor uitoefenen van zijn/haar beroep
·         opdrachten worden slechts aanvaard indien deze in overeenstemming zijn met beroepsethiek
·         bedrijfsarts levert zo adequaat mogelijk individu gebonden zorg
·         bedrijfsarts is loyaal naar bedrijf/organisatie in de betekenis van positief kritische aandacht
·         bedrijfsarts werkt mee aan uitvoering van arbowet en andere sociale wetten - voor zover overige beroepsplichten zich daar niet tegen verzetten
·         bedrijfsarts overlegt - zo nodig - met verwijzers en wisselt van belangzijnde informatie uit
·         bedrijfsarts legt alles vast in dossier
 
                                     
 
29.  Diensten en producten van de bedrijfsarts worden beschreven - zoals al eerder-  in drie zogenaamde product clusters A, B en C
 
·         product cluster A: individuele verzuimbegeleiding en reintegratie
·         product cluster B: arbeidsgeneeskundige advisering en rapportage
·         product cluster C: onderzoek en advisering op groeps of bedrijfsniveau
 
De NVAB maakt daarbij onderscheid naar opdrachtgeversschap:
·         tussen 'in opdracht van werkgever',  buiten kaders van verzuim', in opdracht van werkende',
·         en naar aard van opdrachten: vrijwillig, ex wvp, en verplicht
 
30.  De NVAB acht het van groot belang dat bedrijfsartsen - ongeacht de setting waarin zij werken - werken conform de normen en standaarden van de beroepsgroep.
 
31.  Richtlijnen worden door NVAB gezien als toetsingskader voor kwaliteit
 
32.  De NVAB wil bedrijfsarts positioneren als een autonome professional in het domein van de zorg en met minder prioriteit in de dienstverlening en advisering
 
 
33. De NVAB wil samen werken waar het kan, maar grenzen stellen waar nodig - met VG
 
34. De NVAB sluit geen partijen uit voor een respectvolle dialoog en staat open voor vernieuwende denkbeelden
 
35. Defensieve geneeskunde moet worden tegen gaan
 
                                
                    
 
36. De NVAB streeft naar toegankelijkheid van de gehele potentiële beroepsbevolking tot deskundige advisering op ons vakgebied: de nog niet werkenden, de werkenden, de potentieel werkenden , de tijdelijke niet werkenden en de gepensioneerden
 
37. NVAB is voorstander van het versterken van reflectief vermogen van bedrijfsarts
 
38 . Innoveren op continuïteit van zorg: levensloop zorg combineren met doorlopende bedrijfsgezondheidkundige effect monitoring en voortgaande archivering
                          
39. De 'PR' van de richtlijnen moet worden verbetert en heroriëntatie op vorm is nodig
40. NVAB oppert mogelijkheid dat besloten wordt tot een arts voor arbeid en gezondheid, waarmee het onderscheid tussen verzekeringsartsen en bedrijfsartsen minder expliciet wordt
41. Vg's zouden ook visitatie moeten doen
42. NVAB constateert dat de randvoorwaarden voor optimale beroepsuitoefening in de praktijk in veel gevallen tekort schiet
43. In sommige gevallen kan dat het betekenen dat men zich als bedrijfsarts niet akkoord verklaard met de condities die geboden worden en dus afscheid neemt  
 
                                 
 
 
 
44.  Mogelijke drempels voor vrije toegang - geen contract, geen voorziening, geen financiering, protocollen waarin toestemming gevraagd moet worden van leidinggevenden) tot de bedrijfsarts moeten worden weggenomen
45. NVAB zet zich in om verschraling van contracten tegen te gaan
46. Voor de bedrijfsarts is het diagnosticeren van werkgerelateerde aandoeningen een professionele competentie en een maatschappelijke verantwoordelijkheid.
47. Melden van beroepsziekten aan het NCVB is een belangrijke verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts
48. De NVAB is van mening dat de meldplicht van beroepsziekten  bij werkgevers ligt en dat deze - conform arbeidsongevallen gericht moet zijn aan het ISZW. Dit nadrukkelijk naast een medische melding door de bedrijfsarts/arbodienst aan het NCVB.
49. De NVAB wil adequate positionering en en profilering van de klinische arbeidsgeneeskunde
50. NVAB wil opleidingsfonds en verdere academisering van de professie
 
 
 
 
                              
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten